Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Tenzij anders overeengekomen zijn al onze offerteprijzen steeds zonder enige verbintenis. De aangegeven leveringstermijnen zijn slechts richtinggevend.
 2. Alleen de klachten die schriftelijk geschieden binnen de tien dagen na de levering kunnen gebeurlijk aanvaard worden. In geval van een door ons erkende klacht is onze verantwoordelijkheid beperkt tot de gebeurlijke vervanging van de geleverde goederen, met uitsluiting van elke andere vergoeding.
 3. Behoudens andersluidend beding zijn al onze facturen betaalbaar netto contant te Kortrijk. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag wordt van rechtswege zonder dat enige ingebrekestelling van node zij, een verwijlintrest eisbaar aan de wettelijke intrestvoet, vermeerderd met 3%. Inhoudingen van betalingen al dan niet ten titel van waarborg zijn alleen toegestaan na voorafgaand schriftelijk akkoord van onze afgevaardigde bestuurder.
 4. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 50 euro en een maximum van 1.500 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 5. Claerhout Aluminium NV behoudt zich het recht voor en of tijdens de uitvoering van een contract alle waarborgen te eisen die hij noodzakelijk of nuttig acht, met inbegrip van het trekken van wissels.
 6. Vertragingen in de betaling van één enkele factuur maakt alle andere facturen onmiddellijk eisbaar.
 7. Er is uitdrukkelijk bedongen dat alle verkochte goederen eigendom blijven van de verkoper tot de volledige betaling ervan.
 8. Het vervoer van de goederen geschiedt steeds voor rekening en op risico van de koper, zelfs wanneer de vervoerskosten ten onze laste zijn.
 9. Ingeval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk ratione loci bevoegd.
 10. Door de aanvaarding van de offerte en of het verlenen van de opdracht aan de NV Claerhout Aluminium wordt aan de NV Claerhout Aluminium de toestemming verleend om de door haar uitgevoerde werkzaamheden en het gebouw waaraan de werkzaamheden worden of zijn uitgevoerd te fotograferen en af te beelden, en de foto's en afbeeldingen te gebruiken met het oog op het aangeven van referenties en het voeren van publiciteit voor de NV Claerhout Aluminium.

Additionele verkoopsvoorwaarden muurafdekplaten

 1. Bij het plaatsen van muurafdekplaten voorzien wij standaard verticale zijden van 70/70 indien het ondervullen met betonplex onder de afdekplaten voorzien is. Dit om te vermijden dat de betonplex zichtbaar is na plaatsing van de kappen. Dit tenzij anders met U overeengekomen.
 2. Indien U ons heeft gevraagd om zelf de opmetingen met het oog op een gedetailleerde offerte te doen, en U niet overgaat tot bestelling, zal de kost van de opmeting bij U in rekening gebracht worden.
 3. Bij plaatsing door onze ploegen is opmeting van de werf door Claerhout Aluminium NV vereist voor aanvang van productie. Dit tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Claerhout Aluminium NV. De kost van de opmeting door Claerhout Aluminium NV wordt bij U in rekening gebracht.
 4. Productie door Claerhout Aluminium NV wordt gestart na schriftelijke goedkeuring van de productiedetails : facturatiegegevens, werfadres, afmeting van de muurkappen op basis van legplan, afwerking van het aluminiumoppervlak. Claerhout Aluminium behoudt het recht de productie niet te starten indien deze informatie niet beschikbaar is.
 5. Claerhout Aluminium kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor productiefouten met als oorzaak het voortijdig opmeten op Uw vraag en goedkeuring en technische veronderstellingen naar uitvoering en afwerking die hierbij dienen te worden gemaakt. Ook productiefouten met als oorzaak mogelijke verschillen tussen aan Claerhout Aluminium overgemaakte bouwplannen en de bouwuitvoering in realiteit zijn ter Uwer laste.
 6. Horizontaal en verticaal transport van de aan U geleverde of door ons geplaatste materialen zijn ter Uwer laste tenzij anders overeengekomen. Horizontaal en verticaal transport omvatten niet het werken op hoogte.
 7. De machines nodig voor het werken op hoogte zijn ter Uwer laste tenzij op voorhand anders overeengekomen. Het werken op hoogte omvat niet het verticale transport van onze goederen.
 8. De werf dient klaar te zijn voor plaatsing door onze diensten zoals overeengekomen. Indien wij genoodzaakt zijn om eigenhandig handelingen op de werf uit te voeren alvorens de werken voorzien voor Claerhout Aluminium te kunnen starten of werkomstandigheden op de werf niet zijn zoals op voorhand overeengekomen, zullen deze werkuren in regie worden aangerekend à rato van 60 euro per gepresteerd werkuur.
 9. Een boeteclausule van 650 euro wordt aangerekend per verloren dag dat onze plaatsingsploeg de werken niet kan aanvangen na op de werf ter plaatse gekomen te zijn op het moment dat U met ons in samenspraak en met uw goedkeuring hebt vastgelegd.